بازرسان اتحادیه بر عملکرد هتل‌ها و رستوران‌ها نظارت بیشتری داشته باشند