بزرگداشت شهید مؤتلفه اسلامی از یادگاران هرند در آینده ای نزدیک