پایلوت مجازی شدن، فرصتی مناسب برای توسعه همه جانبه استان کرمانشاه است