80 هکتار آبیاری تحت فشار در ارزوئیه به بهره برداری رسید