هماهنگی‌ لازم باسازمان ملل برای پهلوگیری کشتی ایرانی انجام گرفت