محدوديت ترافيک در محور رشت‌ـ‌قزوين و بالعکس اعمال مي شود