توهیر: اینتر هر کاری بتواند برای خرید توره انجام می‌دهد