همدردی دانش آموزان کردستانی با کودکان و دانش آموزان مظلوم یمنی