دو هزار و 440 کیلومتر شبکه فاضلاب در مشهد اجرا شده است