استاندار کرمان: دولت و ملت با همراهی هم موفق می شوند