اولین جلسه شورای مشورتی حوزه بانوان دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی برگزار شد