سردبیر اسبق روزنامه بین المللی تهران تایمز در گذشت