برگزاری تصنعی نماز جماعت در پارک‌ها نتیجه معکوس دارد