افخم:کمک های ایران به یمن با هماهنگی سازمان ملل ارسال می شود