ناتو پیشنهاد ترکیه را برای ایجاد منطقه حائل در سوریه نپذیرفت