پرچم‌های سیاه، کتاب جدید انتشارات رسول آفتاب درباره‌ی فتنه 88