هر‌کس با ولیعهد بیعت نکند به مرگ جاهلیت از دنیا می‌رود!