راه‌یابی گلبال ایران به یک چهارم نهایی مسابقات جهانی نابینایان