فرمانده آمریکایی: ما و ترکیه برای آموزش مخالفان سوری در یک مسیر قدم برمی‌داریم