تحقیقات علمی و کاربردی نیاز امروز توسعه چهار محال و بختیاری است