پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است