نوجوانان و جوانان بویژه دانشجویان، هدف اصلی سوداگران مواد مخدر