تحقق عدالت آموزشی هم سطح باشاخصهای ملی دراولویت سیستان وبلوچستان است