419 میلیمتر بارندگی در سال زراعی جاری در بروجرد ثبت شد