خانم معلم فداکار نهاوندی با غرق کردن خود، جان شاگردش را نجات داد +عکس