سرّ نگه‌دار باش و زبانت را کنترل کن تا طی طریق کنی