علامه مصباح یزدی: زمينه ترقي و سقوط آدمي، در هيچ زماني به اندازه امروز، فراهم نبوده است