تهديد به اعدام آیت‌الله شیخ نمر خشم مسلمانان جهان را در پي دارد