دبیرخانه اوپک: رتبه هشتمین نفت گران قیمت اوپک به ایران تعلق گرفت