درگیرجنگ تمام عیار با دشمن هستیم/هیچ ابرقدرتی جرأت روبرو شدن با ایران را ندارد