شمس به عنوان مدرس دوره مربیگری سطح دو فوتسال آسیا انتخاب شد