مجلس از جریان‌های فرهنگی مبتنی بر مردم حمایت می‌کند