۱+۵ حامیان اصلی شاه خائن هستند/هیچ ابرقدرتی توان رویارویی با ایران را ندارد