کنفرانس ملی معماری و شهرسازی در استان اردبیل برگزار شد