استفاده از ظرفیت معراج شهدا در راستای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت