استاندار کرمان: مثلث توسعه به دنبال تسهیل کار سرمایه گذاران است