معاون وزیرکشور : برای فعالیت مجدد خانه احزاب در حال رایزنی هستیم