تاکید قالیباف برتقویت جایگاه شوراها و مدیریت‎های محلی در کشور