کنگره بین المللی «دو خورشید حکمت و عرفان» برگزار می‌شود