اجرای طرح ضربتی رفع سد معبر در معابر پرتردد شرق تهران