حامی قاتل دم از مظلوم می زند! /منتظری فرمان شورش صادر کرد