فوتبالیست های سرباز می توانند در تیم های نظامی بازی کنند