حضور 34 / 55 درصد سهامداران در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران