هم اندیشی ظرفیت های حکمت متعالیه جهت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی