قالیباف:در مسیر کشور راهی جز تقویت مدیریت های محلی وجود ندارد