بدهی 2هزار میلیارد تومانی صدرا هر روز یک میلیارد تومان بیشتر می شود