استاندار: عامل عقب ماندگی چهارمحال وبختیاری فقدان برنامه مبتنی بر پژوهش است