شعبان زاده: 49هزارنفر دراستان بوشهر آموزش امدادگری فراگرفتند