تکمیل مسکن مهر تا سال 1400 / کارگاه های مسکن مهر غیر فعال و یا نیمه فعال هستند