۲ طلا سهم البرز از قهرمانی آسیا / نشستی برای ماندن یا رفتن سایپا